חיפוש מאמרים

  • בניסיון השביתה בשבת, עמדו ישראל כמעט בכל הדורות בהצלחה. הרי, שניסיון השביתה בשנת השבע, הוא הרבה יותר קשה. ולכן, גם בתקופת הבית הראשון לא שמרו שבעים שמיטות. ברם, משעה ששומר הישראלי את שנת השבע, מפקיר את שדהו, ניזון מפירות שיש בהם קדושה, זמנו מאפשר לו לשבת על התורה ועל העבודה, הרי, שהוא כולו מחובר אל בורא שמים וארץ, והוא רוכש את מידת הביטחון בה' בעוצמה גדולה מאוד
  • התבאר אפוא, שבזכות התאמצותו הגדולה של יעקב אבינו, בחיר שבאבות, לשמור על דביקות בה' בבחינת 'עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי', זכה להקנות כוח זה לבנים, ועוצמה זו הוצפנה בסוכה
  • מן הצדק והיושר היה לציינם בתולדות אומתנו כבוגדים בעמם ובאחיהם, ולהוקיע את מעשיהם תוך כדי לימוד ההיסטוריה בבתי הספר. אבל הדבר לא נעשה, ולא זו בלבד, אלא שהם מוצגים בפני הנוער כ"גיבורים לאומיים" שהוציאו את ישראל "מחשכת ימי הביניים", מ"הבערות", מ"הנחשלות" וכיוצ"ב, כינויי לעג ובוז, אל "עולם הקידמה", אל "התרבות המודרנית", אל "המדע וההשכלה" וכיוצ"ב, כינויי שבח והוקרה
  • בית המקדש נחנך ביום השמיני מכיוון, שהוא השיא של הרוחניות. המהר"ל הסביר: המספר שש – מסמל את עולם החומר, שבע – את עולם השלמות הטבעית, שמונה – את העולם הרוחני שמעל הטבע. ברית המילה, היא ביום השמיני בגלל שהיא שינוי הטבע. "נס " –הוא מעל הטבע לכן חנוכה הוא שמונה ימים. התורה היא מעל הטבע, לכן היא תחת המספר שמונה. בית המקדש –הוא תחת המספר שמונה, לכן לא שלטו בו חוקי הטבע של החומר
  • פרשת המבול באה ללמדנו, שסוף הרשעים לאבדון, גם אם יהיו חזקים וגם אם עד השמים תהא קומתם, גם אם אלפי שנים ישלוט רשעותם, הרי 'צוחק מי שצוחק אחרון' אומר הפתגם. (תהלים ב, ד) ו"יוֹשֵׁב בַשָּמַים יִשְחָּק אֲדֹנָּי יִלְעַג לָּמוֹ" ובסופו של דבר, הצדיקים, גם אם הם מועטים, גם אם חלשים, גם אם הם בודדים, גם אם יישאר צדיק אחד בלבד, הוא זה שיישאר כש"כ (דברים ד, ד) "וְאַתֶּּם הַדְבֵקים בַה' א -לֹהֵיכֶּם חַיִים כֻלְכֶּם הַיוֹם." הדבר הוכח הן בהיסטוריה של העולם העתיק והן במה שהתרחש במאה שלנו ובימינו אנו, הן בעולם הגדול והן במדינתנו הקטנה
  • סיכום: החטא השורשי בבית ראשון שגרם להם לעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות היה, שהחשיבו את הלימוד רק כמשהו אינטלקטואלי, ולא כדבר החשוב והתועלתי ביותר בעולם. בבית שני גמלו חסד רק עם בני קבוצתם, אבל לחמו במלוא הקנאות האידיאולוגיות בקבוצות שנחשדו כרוצות להיכנע לרומאים, אותם רצחו נפש באכזריות. זו היתה "שנאת חינם" תחת איצטלא של קנאות לאומית-דתית!
  • הוא עזב את ביתו של רבינו ז"ל, נסע לבית החולים, אמר לפרופ' שהחזו"א לא מרשה לעשות את הניתוח! הם קיבלו זאת בתדהמה, ואמרו לו שתוך כמה ימים אשתו תמות. אותה אישה חיה לאחר מכן עוד שישים וחמש שנה, נפטרה בגיל שמונים ושמונה וילדה תשעה ילדים. לומדים אנו אפוא, מה כוחה של תפילת מנחה אחת
  • הפסוק 'ויכולו' מתאר את סיום מעשה הבורא, וממילא, את תחילת מעורבתו של האדם בעולם, שהלוא, יודעים אנו: "הַ שָ מַ יִם שָ מַ יִם לַה' וְּׁ הָ אָרֶׁ ץ נָתַ ן לִבְּׁ נֵי אָדָ ם" (תהלים קטו, טז). אשר תפקידם לאכלס את כדור הארץ, כמאמר הנביא: "לֹא תֹהוּ בְּׁ רָ אָ הּ לָשֶׁ בֶׁ ת יְּׁצָ רָ הּ" (ישעיה מה, יח). אבל ישראל קבלו חובה נוספת והיא, לחנך ולהשלים את נפשות בניהם "ושנתתם לבנך," כדי שיצליחו להקנות להם את התורה והיראה, חייבים הם להכניסם לפני כן לברית עם נותן התורה, אשר מתאפשרת, כמו שהתבאר באריכות, על ידי הסרת העורלה. כך נלענ"ד, הזהות שבין שני הפסוקים

עמודים