חיפוש מאמרים

  • עיקר תכלית הימצאות האדם בעולם, היא לעמוד בניסיון. ככל שהאדם במעלה גבוהה יותר, מזומנים לו ניסיונות קשים יותר. "דור דעה" - בהיותו בשיא המדרגה, לאחר אמירת השירה, זומן לו ניסיון, האם 'ידבר בנחת'? המידה הקשה ביותר היא 'קשה עורף', בגלל שכלל ישראל היו נגועים במידה זו, - ביקש ה' להשמידם. מי שיש בו מידה זו, אינו יכול לחזור בתשובה. מידות רעות חמורות מעבירות מעשיות. תלמיד הוא מי שמבטל את דעתו לחלוטין לדעת הרב.
  • למרות הכלל שאמרו חכמינו ז"ל, שאין אדם נוהג לומר שקר, שסופו להתגלות כשקר. הרי שנאת האמונה העבירה את אותם סופרים שמאלניים על דעתם ואפילו בדבר זה שיקרו וזייפו. אלא, שפרופ' שיינטוך מצא את כתבי היד בארכיון וחשף את התרמית במלוא עוצמתה. וזה המקום להדגיש, שאין זה תחקיר עיתונאי, אלא עבודה מדעית מדויקת, עם מקורות אותנטיים ,של אחד הפרופ' הנודעים ביותר בתחומו .
  • כהן ונזיר אסור להיטמא למת, שיש מי שיקבור אותו. אבל, אם מת מוטל בלי קובר, אף לכהן גדול מותר לקוברו. אף אדם שהולך לעשות מצוה חשובה ביותר – פסח או מילה – ונתקל במת-מצוה, חייב לעסוק בקבורתו, אפילו אם לא יוכל לקיים את המצוה, משום שיש בכך פגיעה ב'כבוד-הבריות.' אף בהמה שנכשל בה אדם ונהג בה כמנהג בהמות, יש להורגה, מפני שהיא מזכירה לאנשים זיכרון שיש בו משום פגיעה ב"כבוד האדם,"צלם אלוקים"
  • מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל סיפר, שבהיותו רבה של תל אביב, קרא לאחד העשירים לבקש את עזרתו לעניים לחג הפסח. אותו עשיר סירב, באומרו, ששעתו דחוקה והוא בעל חוב גדול... והנה בחול המועד בא אותו עשיר, וסיפר למרן זצ"ל, שבליל הסדר הייתה לו תקרית עם בניו, והם הוציאו אותו מהבית במשך כל ליל הסדר היה מחוץ לבית, והיה בצער גדול. אמר לו מרן זצ"ל, זה מה שכתוב במדרש הנ"ל 'אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך'. חבל שהפסדת את ההזדמנות כשבקשתי ממך" )רבי יהודה קבסה, ויאמר יהודה ח"ג, עמ' סד(.
  • רש"י שהצהיר על עצמו, פעמים רבות, ואני לא באתי לפרש, אלא פשוטו של מקרא, התקשה בכוונת המילה ' ראה החלתי', שפירושה, שהקב"ה הראה למשה תמונה מסוימת
  • מה מסמל הסולם בחלום יעקב. אדם או מלאך, מי גדול ממי? מה הוא מלאך ובמה אדם גדול ממנו. בעזרת האדם יכול גם מלאך להתעלות. הרמב"ם כל הנבראים נוצרו כדי להביא תועלת לקיום האדם. האדם נברא כדי להידבק בבורא ית' בגוף ובנשמה. יעקב מגיע לשלמות בגיל שבעים ושבע 'ולשלמות מבלי חסרון' בגיל תשעים ותשע. ארבע דרגות בבני אדם. ליעקב הדרגה הגבוהה ביותר
  • האדמו"ר מקרלין צפה את השואה ונסע בעוז רוחו ליהרג עם בני קהילתו - לב ישראל - רבי ישראל גרוסמן
  • למה לא נודע מקום קבורת משה? כל ספר דברים הוא נאום פרידה של משה רבינו מצאן מרעיתו, פרשת האזינו היא הסיום שלו. היא נאמרת ביום האחרון לחייו והיא מוגדרת כ'שירה' וכך היא אכן כתובה בספר התורה.

עמודים