חיפוש מאמרים

  • אנו נמצאים בערב שבת זכור, אשר בה נקיים מצות עשה מן התורה לזכור את אשר עשה לנו עמלק. באותה פרשה מסופר, על עם בשם עמלק ששם לעצמו כמטרה להשמיד את עם ישראל מיד עם צאתו ממצרים, מיד עם היווצרותו כעם.
  • יסוד האמונה שהקב"ה פועל ומפעיל את כל הבריאה כולה. אין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. כדי לגלות זאת, צריך האדם להתבוננות מעמיקה בפרטי ההתרחשויות. כל תהליך מכירת יוסף, והמלכתו למלך, רצוף באירועים ובתהליכים לא הגיוניים, משונים ומוזרים, וזאת כדי ללמדנו, שהגזירה אמת והחריצות שקר
  • "לכן ביום זה שהוסיף משה אנו אומרים 'זמן מתן תורתנו', כי רק על ידי תיקון המידות שהיה ביום זה היינו יכולים לקבל התורה.. וזהו זמן מתן תורתנו דייקא, ולא כתורת הגויים וכפי ההשגות שלהם".
  • מרן החפץ חיים זצ"ל כתב ספר מיוחד עבור בחורי ישראל שנלקחו בכוח לצבא הרוסי, שבו נתן להם "צידה לדרך" איך להחזיק מעמד : עיקר הכל לברוח ממסיבתם של חברים רעים כבורח מן האש. כי אנשים כאלו כבר קבע היצר את דירתו אצלם בשלמות, ועושה אותם שלוחים לירות בחיצים גם בנפשות חבריהם. והחיצים הם נבלות הפה וליצנות שהם מדברים, כי בזה מיפים כל איסור ומגרים יצר הרע בנפשם ובנפש חבריהם ומסובבים כל רע כמו שאמרו חז"ל הרבה חברים רעים עושים. ואפילו אם ייעצוך ויפתוך שרק תלך בדרך איתם ולא תעשה כמעשיהם, למרות זאת, לא תשמע להם כי זהו הסתת היצה"ר
  • מכירים את המשפט : "שַׁ לַח לַחְ מְ ךָ עַ ל פְ נֵי הַ מָ יִם כִ י בְ ר ב הַ יָמִ ים תִ מְ צָ אֶ נּוּ"? )קהלת יא, א( נראה שבמקרה הזה, יד ההשגחה סובבה את הדברים בצורה כל כך מפעימה, שאי אפשר שלא להתפעל ממנה. רואים אנו, עד כמה התנהגות "יהודית" אמתית של משפחה הגונה וגומלת חסד, יכולה להשפיע לטובה למשך שנים רבות על כל כלל ישראל. כאן המקום להדגיש, שגם יחסו החיובי למדינת ישראל נגזר מהסיפור הנ"ל
  • אדם המאמין שהכל מאת ה' הוא, שהוא טוב ומיטיב לכל, גם כשבאים עליו יסורים, הרי שהוא מצדיק עליו את הדין, כפי שעושה כל יהודי מאמין, בעת שקורה לו אסון הגדול ביותר, שהוא מברך 'ברוך דיין האמת.' אותם יסורים שבאים עליו, מנקים אותו מחטאיו ומאפשרים לו להגיע לחיי נצח. האדם המתריס כנגד היסורים, לא רק שאינם מתקנים אותו, אלא שגורמים לו לסבול יותר.
  • יעקב שלח את יהודה להקים ישיבה טרם בואו למצרים, הישיבה הראשונה נוסדה על ידי אברהם, וממנה עברה מדור לדור עד ימינו. בכל מקום שלא היו ישיבות היהודים התבוללו חיש מהר. ההבדל שבין ישיבה למוסד אקדמאי. הברית וההבטחה של ה,' שהתורה שבע"פ והישיבות ישארו לנצח. ישיבה חייבת להישמר בצורתה המקורית ואינה סובלת שום תערובת זרה. בן ישיבה, מתמכר לגמרי לתורה ולישיבה
  • במגילת אסתר יש מסר לדורות, שאם תבוא "שואה" על ישראל, עליהם לחזור בתשובה ולהתפלל ומיד היא תחדל. אחשוורוש לא ידע שהמן רוצה להרוג את היהודים, לכן הוא יכל לבטל את הגזרה לאלתר. היטלר ימ"ש לא ידע שהורגים יהודים, הכל נעשה מאחורי גבו, ולכן אילו היו חוזרים בתשובה ומרבים בתפילה, הדבר היהנודע לו, הוא היה עוצר את ההשמדה לאלתר

עמודים