חיפוש מאמרים

  • עבודה זרה של פעור היא, לשבור את כל ערכי המוסר אף ההגיוניים והמוסכמים ביותר. בלעם הרשע היה אדם גדול ביותר, בדעותיו ובהשגותיו התקרב לאלה של משה רבינו. התנהגותו האישית ורמתו המוסרית היו מתחת כל ביקורת. יוצא אפוא, שבהתנהגותו הוא נלחם כנגד השגותיו השכליות. היות שהוא הסתובב מסביב למחנה ישראל, הוא הצליח להקרין עליהם את אותה גישה שלילית וסופם שנהגו כמוהו
  • ייחודה של הפרשה. לימוד מעמיק באירועי העבר – מביא לאמונה חזקה בהשגחה ה' בהווה! עם ישראל ומדינת ישראל – עיני כולם נשואות אליהם. כשהקב"ה מטיב לישראל הם 'בועטים' בו, כביכול! רק ישראל חולים 'בשנאה עצמית' במלחמה נגד אלקיהם! ישראל ממציאים סוג חדש של עבודה זרה אידיאולוגיות – "איזמים." האם ניתן לדעת על איזה חטא בא העונש? האם צריך לחפש את סיבת העונש? הסכסוך הישראלי-ערבי, גם הוא מרומז. הסכסוך הישראלי-ערבי, גם הוא מרומז
  • מרדכי התבשר מן השמים שתהיה גזירה קשה אבל, היא תתבטל. מיד כשהגידו לו מן השמים שגזירת ההשמדה נשלחה לכל קצווי הממלכה קרע בגדיו ופתח בתפילה. גם כשנגזרת גזירה טובה, היא לא תעבור בלי תפילה. גם בבריאת העולם, העשבים לא צמחו בלי שאדם הראשון התפלל. אברהם, יצחק ואליעזר היו חייבים להתפלל, למרות שהובטחו מראש על ידי בו"ע.
  • עשר דרגות בתפילה, עשרה סוגי תפילה. הגבוהה ביותר היא "צעקה." כשהיחיד והרבים צועקים, מיד הם נענים. ישראל צעקו במצרים ונענו, בזמן השופטים ונענו, בשושן הבירה ונענו. צעקה מושיעה אף את האדם שהוא בעל עבירה ועובד עבודה זרה. תכלית עבודת האדם לקרב אותו לאמונה חושית, שהשי"ת נמצא על ידו וחפץ בטובתו. התפילה עושה זאת בצורה הטובה ביותר. ה"צעקה" עושה זאת בצורה המהירה והחדה ביותר.
  • תמיד יש הרושם שגאולת ישראל הינה בדרך נס. בעוד, ששיעבודם והגלותם נעשים בדרך הטבע. הראנו בעליל, שגם שיעבודם וגם גלותם, כל הנהגתם הינה, מחוץ לגדרי הטבע! הכל בדקדוק עצום, באופן שעצת ה' היא תקום. הרבה דרכים לו למקום וגם מי שירצה למרוד כנגד הבוי"ת, ולעקור את בניו אהוביו, בעל כורחו ולמרות רצונו, יהיה כלי בידי ההשגחה העליונה להביא את הגאולה כפי התוכנית המקורית
  • הייתי כולי משתאה מגודל ההשגחה הפרטית והתיזמון המדויק, שהנה רק אתמול בערב ביקש ממני אותו אדם, שהביא את הצדקה, עצה כיצד לטפל בדודתו, והנה מיד עם בוקר, השי"ת שלח לי שליח שנתן לי כתובת מדויקת היכן ניתן למצוא טיפול והצלה מאותה מחלה קשה
  • הסיבה שהתורה אסרה מאכלות אסורות –כי הם מזיקים לגוף ולתכונות האופי. האוכל שאדם אוכל, בונה את המהות שלו. רק בורא העולם יודע באמת מה מכיל כל אחד מן היצורים ולמי הוא מזיק. כיצד רואה חכמת הקבלה את הקשר בין הגוף לנפש. כיצד הסבירו חכמי הקבלה את הסיבה לאיסור המאכלות האסורות. למה לבן נח הותר לאכול את כל בעלי החיים?
  • כדי לזכות לנבואה חייב אדם להיות גדול בתורה ובנוסף, לתקן את כל מידותיו על פי הברייתא של רפב"י. מרע"ה היה כליל השלימות וזכה לנבואה בדרגה הגבוהה ביותר שתתכן. כל הנביאים יכולים להתנבא רק מנבואה שעוברת דרכו. לכן על שבעים הזקנים ניתנה נבואה מהרוח אשר עליו. הם היו בדווקא אנשים שהוכו על ידי פרעה, כדי שיהיה להם מכנה משותף עם משה, הגוף של משה היה רוחני, לכן יכל להיזון מאוכל רוחני כמו מלאך. בהר- סיני קבלת התורה היתה של כל אחד מהכוח שמעליו, זולת משה שקיבל בזכות עצמו. בכל דור צריך להתבטל לגדולי הדור הקודם, אז מקבלים התורה מהם ודרכם

עמודים