חיפוש מאמרים

  • הקול קול יעקב והידים ידי עשיו, אין כוחם של ישראל, אלא בפיהם. בכוחה של התפילה לקרוע גזירות קשות, בין על היחיד ובין על הרבים, ולהופכם לטובות. מאז שהביא אברהם אע"ה את האמונה לעולם, בת-לווייתה היא התפילה. בכל המלחמות שהיו לישראל, תלו ביטחונם לא בחרב, שניתנה בחלקו של עשיו, אלא בתפילה ובתחינה. גם אנו מצווים להתחזק בתפילה לא- ל שומע תחינה, ובטוחים אנו, שישמע שוועתנו ויחוש להצילנו
  • התשובה נבראה לפני העולם. היא תהליך איטי וממושך. אין לזלזל אפילו בצעד אחד שעושה אדם בתהליך התשובה. תשובה מלאה יוצרת אדם חדש כמי שלא חטא מעולם. כמו שהמלאכים נוצרים מחדש גם אדם יכול להיווצר מחדש. תשובה מורכבת משני חלקים: שיבת האדם אל עצמו ושיבתו אל הקב"ה.
  • בפרשת נצבים הנקראת לפני ראש השנה, מצויה מצוות התשובה, שהיא מענייני דיומא. היצה"ר מפריע לקיומה של כל מצוה, אבל נלחם יותר מכל נגד מצוה זו, על ידי דמיונות מסוגים שונים, שנועדו להרתיע את האדם ולהפחידו. אולם, ניתוח אמיתי של תמונת המצב, אצל אנשים אחרים שחזרו בתשובה, יתן לאדם את הכוח לחזור בתשובה ואז יזכה לעזר ה'
  • פרשתנו חושפת לנו הנהגה של ניסים גלויים, שתכליתם להחדיר את האמונה בעם המצרי, כמו שכתב הרמב"ן, וביחוד בעם ישראל. בתוך כך, אנו רואים שחלק מן המצרים הגיע לאמונה מסוימת ולפני בוא הברד, הסתיר את המותיו בבית. ברם, כאן באה ההפתעה, ישנם אנשים שאצלם הכפירה היא כל כך יסודית ועמוקה, עד שהם מוכנים אף להפסיד את ממונם ורכושם, ובלבד, שלא לעשות מעשה שיש בו אמונה בא להים. כפירה זו באה, מרוח טומאה חזקה!
  • הכל יודעים, שעשרת הדברות הם היסוד והשורש לכל תרי"ג המצוות. כשהוריד משה את לוחות האבן, ועליהם כתובים עשרת הדברות, היו בידיו שני לוחות, האחד מימין ואחד משמאל. אגב, כמעט בכל בתי הכנסת, אשר בהם מציגים מעל לארון הקודש דמות של לוחות הברית, הצורה שגויה!
  • בפרשתנו, למדים אנו, פן עמוק בניסוחם של דברים והצגתם. תורת השכנוע, אומנות הויכוח, הם דברים חשובים מאוד, שנלמדים בבתי- ספר למנהיגים ולדיפלומטים. יהודה, מדבר אל יוסף, באופן שהסובבים אותו יבינו, רק את הגלוי, ואילו יוסף, שגם הוא מלך, יבין בעיקר את הסמוי! לכן, רק יוסף הבין שה'משחק' חייב להיגמר, הוא חייב לחשוף את עצמו, אחרת יהודה ואחיו יחריבו את מצרים. כדי שאיום יהיה יעיל, הוא חייב להיות סמוי, עטוף כולו בלשון רכה ומתחננת!
  • יעקב מסביר לאחר עשרות שנים למה קבר את רחל שלא במערת המכפלה. כל מעשה האבות לא לשעתם נעשו, אלא, לצורך קיומו והצלחתו של עם ישראל בעתיד. גם התפילות והמזבחות של אברהם לצורך הצלחת, ישראל, בעתיד נעשו.
  • "וַיֵּלֶךְ משֶה וגו'. וַיֹּאמֶר אֲלֵּהֶם בֶן מֵּאָה וְעֶשְרִים שָׁנָׁה אָנֹּכִי הַיוֹּם" - פרשתנו עוסקת ביומו האחרון של משה רע"ה. הוא הולך לבני ישראל ואומר להם, שהגיעה עיתו להסתלק מן העולם. הוא אומר להם דברי חיזוק ועידוד, שהם יזכו למה שלא זכה הוא, להיכנס אל ארץ הקודש, תחת הנהגתו של תלמידו הנאמן, יהושע בן נון.

עמודים