חיפוש מאמרים

  • ברור לכל בר-דעת, שמה שמתרחש בימינו הוא מעבר להשגת האנוש, בורא עולם מדבר עמנו ועם האנושות כולה. הוא חפץ בטובתנו ורצונו 'שנחמוד' את ארצו הקדושה, ונתקן את חטא אבותינו שמאסו בה. מצפים אנו בכל יום, שסאת הייסורים תסתיים, ומי שאמר לעולמו די, יאמר גם לצרותינו די, וישלח אלינו את משיח בן-דוד, שיגאלנו, יקבץ את פזורינו ויבנה היכל על מכונו
  • יעקב התפלל וישן במקום שבו נעקד אביו ובו הקריבו קורבנות נח ואדה"ר. יעקב לקח י"ב אבנים מאותו מזבח קדוש ונשגב, מפני שרצה להמשיך את קדושת האבות והבנים ולבנות בית, שיהא מכון לשבתו של בורא עולמים. הסיבה, שיש דווקא י"ב שבטים, לא פחות ולא יותר, מפני שמספר זה יש לו משמעות יסודית, הן על פי תורת הנסתר והן על פי הבנת הנגלה.
  • אילו היו עשרה צדיקים בסדום, הם היו מגינים על הרשעים שלא יושמדו בפרשתנו מסופר, שאנשי סדום ועמורה חטאו באופן כל כך חמור, עד שבורא עולם השמידם מן העולם. גזר הדין שבוצע בהם היה קיצוני בחומרתו, לא היה לו תקדים לפניו וגם לא היה דוגמתו לאחריו.
  • התורה מספרת שהגמלים בהם הובל יוסף למצרים, נשאו בשמים. חז"ל פירשו, שבא הכתוב ללמדנו, שיוסף ראה השגחה פרטית בכך. נגזר עליו להיות עבד ולא נגזר עליו להריח ריח רע. מכאן יכול כל אדם לקבל חיזוק באמונה וביטחון, ולראות בכל מצב שבו הוא נמצא, אף אם הוא קשה ביותר, שרק השגחת הבורא וחסדו, הם המונעים ממנו מליפול למצב קשה יותר.
  • התפילה היא אמצעי להתעלותו הרוחנית של האדם. התפילה בכוחה לפעול לאדם ברכות וישועות. התנאי לתפילת אמת, ביטול הגאווה 'והביטחון העצמי' של האדם. אף דברים טובים שנגזרו על האדם, צריכים את התפילה כמפתח שינתב אותם אל עבר האדם.
  • התורה היא מערכת של מצוות, שחלקם יכול האדם להבין באופן מסוים, וחלקם לא יכול להבין כלל. טבע העולם, יכול האדם ללומדו באופן חלקי, ולהבין כיצד חוק טבע אחד פועל ואיך הוא מתייחס לחוק אחר. אולם, לעולם לא יבין את מהות החוק ויסודו. כשישראל עוסקים בתורה, על פי ציווי ה', אזי, הטבע פועל גם הוא על פי ציווי ה' ומספק לאדם את כל צרכיו באופן אופטימאלי. כשישראל אינם ממלאים את חוקי התורה, גם הטבע שובת מלקיים את ייעודו.
  • המקדש של מטה מכוון כנגד המקדש של מעלה. היו היה 'צינור' ואמצעי להוריד שפע רוחני וגשמי מהעולמות העליונים לעולם התחתון. האדם בנוי בתבנית המקדש ולכן הוא יכול לקבל דרכו שפע מהעולם העליון. באותה מידה, בית המקדש היה צינור לעלות את התפילות מהאדם אל בו"ע. חורבן בית המקדש הרס את שני הערוצים הדו-סיטריים. השפע העליון לא יכול לרדת והתפילה לא יכולה לעלות. חובה לזכור זאת, להתאבל על כך ולהתפלל יום יום לבניין בית המקדש מחדש
  • בגלל חומרת החטא של לשון הרע, הרי בתהליך הכפרה ניתן הדם על ידי המצורע: אוזן, יד ורגל, כדי להזכירו שהיה עליהם דם של תוצאות לשוה"ר ודם הקורבן מכפר. השמן ממשיך עליהם חזרה את הקדושה. החטאת מכפרת על העבירה של בן אדם למקום, שעשה האדם בכך שגרם להקב"ה להביא עליו יסורים ובכך נוצר, כביכול, צער לשכינה. הכוונה הגבוהה ביותר בעשיית המצוה, היא כדי לגרום להקב"ה נחת רוח בכך, שיוכל להיטיב ולתת שכר לעושה המצוה

עמודים