חיפוש מאמרים

  • בהתייחסות התורה לשנותיה של שרה אמנו למדו חז"ל, שבא הכתוב ללמדנו את חשיבות שלמות המעשה. שיש להקפיד לא רק על עשיית מצוות ומעשים טובים, אלא גם על כל פרט ופרט בביצוע, שיהיה מחושב ושלם. שרה אמנו היתה בעלת שלמות נפשית, עד שהתעלתה מעל כל החומר התאוות והיצרים. גם אליעזר ורבקה, עשו את מעשה המצוה תוך הקפדה על כל פרט ופרט בשלמות. עלינו להתחנך לאור זאת, להקפיד שמעשנו ישאפו אל 'התמימות'.
  • כתב חובת הלבבות: שאם השי"ת עשה נס לאדם מסוים או לאבותיו, הוא חייב להודות לו על כך תמיד, ואם אינו עושה זאת הרי הוא כפוי טובה! הוא הדין, אם אירע נס לאומתנו הרי שאנו צריכים לשבח על זה בכל פעם שמגיע אותו הזמן, ואין זו רשות, אלא חובה.
  • פעם הם עולים להר הבית, פעם זורקים אבנים בחברון, פעם על מי שנוסע בשבת ופעם אחרת הם יפגעו בגדולי הדור. כי הם יודעים הכל ואין להם שום צורך לשאול את גדולי הדור. כולנו זוכרים הפגנות-שבת שנזרקו בהן אבנים על כלי רכב נוסים, למרות מודעות-ענק, שפורסמו על ידי בד"ץ העדה החרדית, שהדבר אסור בתכלית והוא כרוך בחילול שבת ובספק רציחה, באם האבן תפגע ח"ו באדם הנוהג ברכב
  • לאחר שאחד מגדולי הדור – קורח – כשל וכפר בכל מצוות התורה, זולת עשרת הדיברות, וזאת מתוך שהתפלפל בטעמה של מצוות התכלת, הציב הבורא את פרשת חוקת, שהיא נועדה להיות חומה בצורה מפני נפילות מן הסוג הנ"ל. חייב האדם לקבע בנפשו באופן מוחלט, שכל המצוות, גם אלה שכביכול, מובנות לו, הן למעלה מהשגת אנוש ועליו לקיימן במלואן ככתבן וכלשונן!
  • בגלל ההתעלות הרוחנית של שירת הים, הפך שביעי של פסח ליום קדוש. בגלל שישראל צמו והתפללו ביוכ"פ, הפך הוא ליום קדוש לדורות. קדושת שבת נוצרה על ידי הקב"ה. קדושת יו"ט נוצרה על ידי ישראל. פורים וחנוכה – למה זכו להנצחה? הסיבה שפורים קדוש יותר מיום כיפור. למה הניצחונות ההיסטוריים הגדולים לא הונצחו כימים טובים? למה הניצחונות ההיסטוריים הגדולים לא הונצחו כימים טובים? ההבדל העצום בהבנת החיים שבין ישראל לעמים

עמודים